Vad kännetecknar en deltagarekonomisk arbetsplats? (eng.)

Alternativa system

batch1-fixed-1024x717The Next System Project har initierat ett projekt för att synliggöra alternativ till dagens ekonomiska system. Den deltagarekonomiska modellen ingår i den första gruppen av system som presenteras. Se vidare New systems series.

Parecon Sveriges föreningsstämma 2016

Föreningen Parecon Sverige håller föreningsstämma den 2 mars på Kafé Dynamo, Södermannagatan 38 i Stockholm klockan 18.00.

Plats: Kafé Dynamo, Södermannagatan 38, Stockholm

Tid: onsdagen 2 mars 2016, kl. 18.00 - 20.00

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
 5. Val av mötets ordförande och sekreterare
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelsen
 8. Ekonomisk redogörelse
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Fastställande av kommande års medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av föreningens ordförande, kassör, samt ytterligare minst en styrelseledamot
 13. Val av revisor:
 14. Övriga frågor
 15. Utanför mötet: Diskussion kring kommande aktiviteter

Välkomna!

Robin Hahnel i London december 2014

Hahnel_3Robin Hahnel presenterar Participatory economics i London i december 2014. Föreläsningen är en utmärkt introduktion till deltagarekonomi i lugn takt utan stress.

Föreningsstämma Parecon Sverige 2015

Föreningen Parecon Sverige kommer att hålla föreningsstämma den 11 mars på Kafé Dynamo, Södermannagatan 38 i Stockholm klockan 18.30.

Plats: Kafé Dynamo, Södermannagatan 38, Stockholm

Tid: onsdagen 11 mars 2015, kl. 18.30 - 20.30

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt
 5. Val av mötets ordförande och sekreterare
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Verksamhetsberättelsen
 8. Ekonomisk redogörelse
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Fastställande av kommande års medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av föreningens ordförande, kassör, samt ytterligare minst en styrelseledamot: Ledamöter för omval: Anders Sandström, Martin Nilsson, Torkel Lindgren, Annica Strand, Wilhelmina Holmberg, Anders Nilsson
 13. Val av revisor: Förslag: Kikki Johansson
 14. Övriga frågor
 15. Utanför mötet: Diskussion kring kommande aktiviteter

Välkomna!